Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vymedzenie pojmov

 • Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je MAKEUP AND MORE s.r.o., Zlatá 622/55, 967 01 Kremnica, Slovenská republika
 • Predávajúcim je MAKEUP AND MORE s.r.o., Zlatá 622/55, 967 01 Kremnica, Slovenská republika
 • Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.zoeva.sk je spoločnosť MAKEUP AND MORE s.r.o., Zlatá 622/55, 967 01 Kremnica, Slovenská republika
 • Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 • E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 • Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.


Obchodní podmínky:
Všechny přijaté objednávky považujeme za závazné. Vyhrazujeme si právo na změnu cen. Kupující platí cenu, která je uvedena v potvrzení objednávky. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací doby a to v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O tomto je však kupující neprodleně informován.

Osobní údaje:

Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 • Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 • Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.


Ceny:
Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné s DPH. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednávali bez ohledu na změny tj. cena uvedená v objednávkovém formuláři. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen.

Objednávka:
Prodávající dodává zboží kupujícímu na základě elektronické objednávky a specifikace. Podmínkou platnosti takové objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího ověření objednávky, a to vhodným způsobem - emailem nebo telefonicky. Pokud kupující zjistí chybu ve své objednávce může ty chyby opravit písemnou formou (e-mailem).

Smlouva je uzavřena momentem její akceptace (potvrzení objednávky), o níž bude kupující vyrozuměn prostřednictvím e-mailu případně telefonicky. Smluvní podklady ve slovenském jazyce Vám budou zaslány na Vámi uvedenou emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Prodávající je oprávněn do 15 dnů od akceptace objednávky odstoupit od této smlouvy z důvodu, že objednané zboží se nenachází na skladě.


Dodací podmínky:
Zboží zasíláme z centrálního skladu ze Slovenska.
Zboží zasíláme v rámci ČR: na dobírku službou PPL za 115,- Kč

Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné okolnosti. O takovém prodloužení dodací doby je kupující neprodleně informován. Zboží je dodáváno v kvalitních "bublinkových" obalech, aby nedošlo k poškození. Pokud objednávka obsahuje více produktů a nejsou všechny na skladě, objednávku vyřizujeme po částech, přičemž okamžitě posíláme zboží, které je na skladě a ostatní zasíláme později.

Neodpovídáme za :
1. Opožděné dodání zboží zaviněné dopravou.2. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce, resp. nepřevzetím zásilky. 3. Za poškození zásilky zaviněné při dopravě. 4. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele ) v důsledku jakéhokoliv omezení nebo jiných nepředvídatelných překážek.


Povinnosti kupujícího :
Kupující se zavazuje :
1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů av případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit při přebrání zásilky dopravci a nám .

2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.
V případě, že si kupující zboží nepřevezme ( na základě objednávky ) , prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

Platební podmínky:
Kupní cena zboží je splatná ihned, pokud se jedná o dobírku.

Způsob platby:

Na dodání zboží využíváme služby PPL. Řidič Vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka vám bude standardně doručena v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem).

Slevy:

Nabízíme možnost nakupovat se zvýhodněnými cenami, pokud jste absolvovali vizážistický kurz nebo jste blogger. Pro bližší informace viz sekci NAŠI PARTNEŘI nebo se informujte se emailem na: sales@zoeva.sk.

Záruka, reklamace:
Na veškeré prodávané zboží, pokud není uvedeno jinak, poskytujeme zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců. Potřebné doklady zasíláme elektronickou formou na Vámi uvedenou emailovou adresu uvedenou v objednávce, proto Vás prosíme o korektní uvádění formy emailové adresy.
Pokud kupující zjistí po převzetí zboží, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Reklamace vyřizujeme neprodleně v pracovních dnech přes e-mail, nebo písemně.Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání na náklady kupujícího spolu s písemným oznámením závady, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Zásilku se zbožím Vám doporučujeme pojistit. Zboží zasláno na dobírku nepřebíráme. Reklamace posuzujeme v souladu s pokyny výrobce zboží.
Při reklamaci je nutné předložit kopii prodejního dokladu (faktury), stručný popis závady.
Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz. V případě vrácení peněz bude na účet reklamujícího zaslána částka snížená o přepravní náklady, které byly vynaloženy na odeslání zásilky.

Stornování objednávky:
Vaši objednávku můžete stornovat jenom do té doby, pokud Vám nebyl zaslaný potvrzující email o zaslání zboží. Po této době už není možné objednávku stornovat.

Nepřevzetím zásilky kupujícím, kupující porušuje smluvní podmínky a prodávající mě plné právo na náhradu všech nákladů spojených s vybavením a zasláním zboží kupujícímu.


Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení /zákon SR/

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 • Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 anasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 • Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


Závěrečná ustanovení:


Prodávající ručí kupujícímu za odeslání zboží v rámci dohodnuté dodací doby, za cenu zboží v době objednávky, za kvalitní zabalení zboží (speciální obálky), za dodání správného zboží. Prodávající neručí kupujícímu za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou (nebo udáním nesprávné adresy kupujícího), za případné nedodání zboží (vinou dodavatele), za poškození zásilky zaviněné kurýrní službou (v takovém případě je nutné uplatňovat reklamaci přímo u pracovníka kurýrní služby, nebo na poště . Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky, taktéž i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetových stránkách.Obchodní podmínky platné od: 11.05.2011

MAKEUP AND MORE s.r.o.

Zlatá 622/55

967 01 Kremnica
Slovenská republika

Oddíl: Sro

Vložka číslo: 20191 / S

IČO: 46 168 834

DIČ: 2023264100

IC DPH: SK2023264100


M2VhND